Abonnements- og Handelsbetingelser

Opdateret 3. Marts 2022

Abonnementsbetingelser

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer købt hos Kryptonite Rank. Når du køber et abonnement eller andre varer/ydelser, accepterer du samtidig abonnementsbetingelserne, som vi forudsætter, du har læst forud for købet.
Adgang til Kryptonite Ranks digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger og et domæne, medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med abonnementstegningen. Links købt fra Kryptonite Rank er online, så længe abonnementet er aktivt. Ved opsigelse vedbliver de købte links 6 måneder efter.

Kryptonite Rank forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Listepriserne reguleres en gang årligt. Abonnementet kan være solgt med rabat ifm. kampagner eller under andre hensyn. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Abonnementet er personligt, og fordele, der måtte være inkluderet i abonnementet som eksempelvis adgang til materiale og data samt rabat på produkter, kan ikke overdrages til andre.

Kryptonite Rank fraskriver sig ansvaret for enhver skade, der måtte blive påført abonnenten i henhold til produktansvarslovens bestemmelser.

Betalingsvilkår Abonnement

Faktura fremsendes pr. e-mail sammen med den næstkommende udgivelse med påført abonnementsperiode og rettidig betalingsfrist. Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger 8 dage, medmindre andet er aftalt skriftligt. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementer er således forudbetalt.
Alle abonnementer fornyes automatisk, medmindre andet er oplyst. Kryptonite Rank forbeholder sig ret til at ændre i den til en hver tid gældende prisliste. En sådan ændring adviseres senest 14 dage før ikrafttrædelse og vil gælde for alle nye abonnementer samt ved fornyelse af perioder under eksisterende abonnementer.
Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes der rykkerskrivelser, og abonnementet suspenderes, indtil det skyldige beløb er betalt. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso.

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Kryptonite Rank (Store Regnegade 5, 2.TV, 1110 København K) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi seneste betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Opsigelse

Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Abonnementer kan til enhver tid opsiges med varsel løbende måned plus en måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til Kryptonite Ranks kontakt mail: [email protected]. Du kan altid se status på dit abonnement via selvbetjeningen. Det er således ikke tilstrækkeligt at undlade at betale fakturaen.

 

Kontakt Abonnement

Ændringer i abonnement sker ved at sende en e-mail til [email protected] .

Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Kryptonite Rank vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement.

Endvidere vil Kryptonite Rank kunne kontakte dig via e-mails, telefonopkald og sms’er vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Kryptonite Ranks egne lignende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Annoncematerialer

Online annoncemateriale skal være modtaget inden kl. 10.00, 5 hverdage før du ønsker kampagnens påbegyndelse via [email protected].

Annoncebannere til Kryptonite Ranks sites må ikke udformes på en måde, som kan forveksles med redaktionelt indhold. Såfremt denne regel tilsidesættes, forbeholder redaktionen sig ret til uden varsel at fjerne annoncebanneret fra sitet.

Bannere på Kryptonite Ranks sites hostes via MadEye Digital.

Digitalt annoncemateriale modtages som: PNG/PDF filer

Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt og være Krytonite Rank i hænde senest 10 arbejdsdage før annoncedeadline. Såfremt Krytonite Rank efter materialedeadline modtager anmodninger om ændringer af annoncer, bortfalder reklamationsretten for annoncefejl, der er afstedkommet heraf.

Indsigelser vedrørende eventuelle annoncefejl skal ske skriftligt og være Krytonite Rank i hænde senest 8 dage efter udgivelsesdatoen. Såfremt aftalte indrykninger ifølge en ordrebekræftelse ikke overholdes inden for et år, tilbagefaktureres eventuelle rabatter til gældende listepris.

Alle reklamationsrettigheder bortfalder, såfremt de angivne frister overskrides.

Generelle betingelser for partnerskaber på events: Tilmelding til Krytonite Ranks events & konferencer er bindende, og kan senest annulleres 1 måneder før afholdelse.

Særligt for udgivelser i Krytonite Ranks system

Udgivelser af annoncer og blogindlæg tildeles ved starten af hver måned og følger antallet i den til enhver tid købte pakke.

Udgivelser i rest fra en tidligere måned kan ikke overføres til en ny måned

Udgivelser kan for nuværende ikke planlægges forud, men dette forventes i en kommende opdatering.

Betalingsbetingelser annoncering

Den normale kredittid for annoncering og årsaftaler er netto kontant fra fakturadato +8 dage, medmindre andet er aftalt særskilt.

Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Krytonite Rank sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso. Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet angives.

Krytonite Ranks ejerskab og kundens brugsret:

Krytonite Rank har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og andre data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne.

Krytonite Rank ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Krytonite Rank produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger.

Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Krytonite Rank af dig/din virksomhed. Information forefindes under Privatlivspolitik.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Krytonite Rank fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne.

Krytonite Rank bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Krytonite Rank behandler i forbindelse med produkterne.

Ophavsret

Ethvert indhold i de af Kryptonite Ranks leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Krytonite Rank.

Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Krytonite Rank eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Krytonite Rank. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.
Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på https://kryptoniterank.com/cookie-og-privatliv/

Force majeure

Krytonite Rank er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

Krytonite Rank er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Krytonite Rank er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Kryptonite Rank ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

Kryptonite Rank kan ikke stilles til ansvar for tab af placeringer i søgemaskinerne efter brug af vores service.

 

Alt hvad du har brug for - samlet ét sted

Gå ikke glip af:

R

Et massivt blognetværk fordelt over hele Norden.

R

De seneste råd fra eksperterne.

R

Test af og viden om de nyeste algoritmeopdateringer.

R

De bedste hacks til, hvordan du får det hele til at spille sammen.